Nhập thông tin của bạn tại đây
CV gửi về dưới dạng .pdf, .doc, .docx và dung lượng không quá 2 MB
Họ và tên bạn
Ngày sinh của bạn
Giới tính
Email của bạn
Số điện thoại
Link facebook
Bạn đang ở
Bạn đang học tập tại
Nếu bạn học trường khác, ghi rõ tại đây
Chuyên ngành của bạn tại trường Đại học
Bạn tốt nghiệp vào năm
Nếu bạn tốt nghiệp năm khác, ghi rõ tại đây
Bạn biết về UVTN 2018 qua đâu?
Ngành nghề đăng ký dự thi của bạn
Bạn có dự định tham gia các chương trình Quản trị viên Tập sự?
Upload CV